Previous | Home | NextPhỏng vấn của Đài Truyền Hình SBTN. (Toronto, 5/2006)