Previous | Home | NextTừ trái sang phải: Nhà Văn Trà Lũ, Soạn Giả Nguyễn Phương, Song Thao, Ký Giả Lê Thái (Toronto 09/2006)