Previous | Home | NextTu trái qua phải: Nhà thơ Luân Hoán, Nhà thơ Nguyễn Đức Bạt Ngàn, Nhà thơ Hoàng Xuân Sơn, Song Thao (Montreal, tháng 5/2009)