Previous | Home | NextTừ trái: Song Thao - Nhà thơ Luân Hoán - Nhà văn Võ Kỳ Điền - Luật sư Trần Thanh Hiệp - Nhà thơ Lưu Nguyễn - Một thân hữu ( Montreal, 07/2009 )