Previous | Home | NextTừ trái: nhà thơ Bắc Phong, nhà thơ Đỗ Quý Toàn, nhà thơ Luân Hoán, nhà thơ Lưu Nguyễn, nhà văn Võ Kỳ Điền, Song Thao (Montreal, 10/2013)