Previous | Home | NextTừ trái: Luân Hoán, Song Thao, Lưu Nguyễn, Trang Châu, Hồ Đình Nghiêm, Hoàng Xuân Sơn. (Montreal, 1/2014)