1Trần Huy Bích:
1
Song Thao, nhớ lại những
1ngày Chu-Văn-An

1Luân Hoán:
Song Thao, người bạn
văn, biết sớm, gặp muộn

PHIẾM

TIỄN

Hú Hồn Vì Tính Thày Lay

Song Thao

Hà Thúc Sinh:
Nghe Song Thao kể
chuyện

Hoàng Ngọc Hiến:
Đọc văn học hải ngoại

Nguyễn Đình Toàn:
Song Thao - Bên Lưng Những Con Chữ

Nguyễn Mộng Giác:
Bài tựa tập truyện:
Chân Mang Giầy số 6

Hồ Đình Nghiêm:
Montréal và Bỏ Chốn
Mù Sương

Nhiều tác giả:
Chùm thơ kỷ niệm

Phạm Phú Minh
Đọc "PHIẾM" của
Song Thao

Lưu Nguyễn
Luân Hoán trong chuyện
PHIẾM của nhà văn
Song Thao

Du Tử Lê
PHIẾM của Song Thao
Song Thao, phiếm
1"Phiếm chủ" Song Thao với "Phiếm 15"

Hoàng Xuân Sơn
Đọc PHIẾM
Mượn vài ý của Song Thao...

Nguyễn Đình Toàn
Đọc PHIẾM của Song Thao

Trà Lũ
Tôi đọc sách PHIẾM của SongThao

Phạm Xuân Đài
Đọc Chốn Cũ của Song
Thao

Lương Thư Trung
Vài ghi nhận về PHIẾM
của Song Thao

Lá thư văn nghệ gởi nhà văn Song Thao

Bắc Phong:
PHIẾM Song Thao

Lan man của PHIẾM

Nguyễn Vy Khanh:
Những chốn cũ của Song Thao

 Lê Hân:
Chờ Song Thao

Đinh Cường:
Một chữ

1Đặng Thơ Thơ:
1Đoc "Bên Lưng Những Con Chữ"

1Phan Ni Tấn:
1Một chút với nhà văn Phiếm: Song Thao

 

Đọc PHIẾM

C H Ó
đọc Phiếm, tặng Song Thao

Cúc cắc bẻ bánh tráng
làm chó gì có thịt mèo
những con mèo đã đi theo bọn rủng rỉnh
rầu quá mạng cầy thiệt đây mời quý vị xơi !
chả nướng – dồi xuân – rựa mận ( đào mơn mởn )
đủ mặt anh hào bạch vàng khoang đốm
sắp đúng hạng à nhe
chó trên đầu chó trong bụng chó nào chó hơn ?


C H Ó

ăn vô ngậm mà nghe
ăn vô nhớ ông nghè ông tổng
nhớ đuôi cong gậy thẳng gùn ghè
nhớ Ông Khiêm hầm hầm chửi đổng
Bạch-Trắng-Mơ-Đốm-Vàng-Trời
Từ trên xuống dưới
Toàn chó là chó .

SỬ MẶC
mườilămbakhôngnăm