Previous | Home | NextTừ trái:
Hàng ngồi: Hồ Đình Nghiêm, Song Thao, Lưu Nguyễn, BS Lan, Trang Châu
Hàng đứng: Võ Kỳ Điền, Đỗ Thanh Tùng, Thanh Dương, Duyên, Ngọc Bích, Tùng Nguyễn, Hoàng Xuân Sơn (Montreal, 03/2017)